Bensinstation i centrumnära läge ökar klimathotet!

Idag hade vi sammanträde med Kommunstyrelsen. Ett ärende som antogs var att etablera ny bensinstation vid Brunnsberg-rondellen. Vi yrkade på ett avslag, men detta gillades inte. Motivationen till vårt yrkande ser du i vår reservation här nedanför.

Varberg den 30 oktober 2007


ReservationKommunstyrelsen den 30 oktober 2007 ärende nr 29 Arrendeavtal för automattankstation, kv. Hajen


Kommunstyrelsen följer inte kommunfullmäktiges intentioner om att nyetablera bensinstationer utanför Värnamovägen och Österleden. Vi Kristdemokrater i Varberg ställer oss kritiska till att uppföra en bensinstation vid Hajen med hänsyn till befintlig bostadsbebyggelse. Avståndet 80 m till närmaste bostadshus är mindre än de 100 m som Boverket anger som skyddsavstånd. Räddningstjänsten uppger att riskutredningen visar att risknivån för delar av bostadsområdet ökar med föreslagen placering av anläggningen samt de transporter som anläggningen medför. Vi anser att kommunens beslut skall ge näringslivet långsiktighet i sina verksamhetsetableringar. Placeringen på kvarteret Hajen ger inte det. Hur lång tid tar det innan man uppnått maxvärden i utsläpp till luft i området?

Alternativ placering som följer kommunfullmäktiges beslut bör snarast komma till stånd.


Ovanstående resonemang och fakta motiverar oss att yrka avslag på det föreslagna arrendeavtalet.


För Kristdemokraterna i Varberg


Roger Kardemark

Kommunstyrelseledamot


Solnedgång i Kattegatt

Solnedgång i Kattegatt

Hetsjakt på friskolor

Den sista tiden har det förekommit en hetsjakt på de religiösa friskolorna i massmedia. De framställs som arenor för intolerans och isolation i samhället.
Jag vill påstå att detta är en helt felaktig bild för att inte säga nidbild av verkligheten. Visst kan det i skolans värld inklusive de kommunala skolorna förekomma felaktiga värderingar.
Men att detta skulle vara något typiskt för de religiösa friskolorna är endast en myt. Tvärtom tror jag att de flesta som går på sådana skolor kanske är mer toleranta än många andra just därför att de är trygga i en egen trosuppfattning. Är man trygg själv så är det lättare att umgås med och respektera andra människor med en annan uppfattning än den egna.
Och nog är det underligt att just de skolorna som kanske särskilt poängterar etik och moral i sin undervisning ska klä skott för hätska utfall i en tid då så många ungdomar bokstavligen lider av hot och våld på gator och torg.
Kanske har kritikerna av de religiösa friskolorna själva något att lära om tolerans i sitt sätt att tänka?

Kerstin Hurtig

Stark kristdemokratisk budget 2008

Varberg kommuns  budget för 2008 är klar och idag har Alliansens fyra partier presenterat hur man vill fördela pengarna. Det ekonomiska läget är gynnsamt. Lägsta arbetslöshet på 16 år, näringslivet har hög aktivitet och de flesta kurvor pekar rätt. Att i den stunden mana till eftertanke är inte lätt. Men ansvarsfull politik ser längre än innevarande år. Vi manar till ett gott förvaltarskap. Det gäller att klara en kommande svacka i konjunkturen.
Budgeten vi presenterar är expansiv genom en nettoökning på mer än 5,5% eller 116 milj. Åven om hänsyn tas till att kommunen växer innebär det en relativt hög ökningstakt. Vi kan alltså samtidigt bedömas uppfylla begreppet god ekonomisk hushållning.

Det vi här vill framhålla är framförallt
- att vi nu inför vårdnadsbidraget under året. Äntligen kan familjerna som så önskar få lite mer tid med sina barn!
- att barn o utbildningsnämnden kan fortsätta med värdegrundsarbetet med ytterligare 0,5 milj
- att socialnämnden under 2008 kommer att ge hemlösa tak över huvudet s k tillsynsboende.
- att socialnämnden fortsätter att jobba med projektet Barn i fokus,
- att socialnämnden och kultur o fritid jobbar med förebyggande åtgärder riktade mot ungdomar
- att socialnämnden ökar valfriheten för äldres boende
- att arbetet mot främlingsfientlighet o rasism fortsätter
- att i investeringsbudget för 2008 projektera för en ny pendelstation i Värö. Oerhört viktig faktor för starkare tillväxt i den kommundelen.
. att under 2009 o 2010 satsa ca 100 milj på nya investeringar i exvis  bibliotek, idrottshall objekt inom kultur o fritid


Detta är några axplock ur budget 2008. Resterande detaljer o kommentarer kommer efter kommunstyrelsens samt kommunfullmäktiges budgetmöten.

För Kristdemokraterna i Varberg
Roger Kardemark
Gruppledare

RSS 2.0