mer pengar till pensionärerna

- För oss som kristdemokrater så tillhör det mest prioriterade att lyfta pensionärernas situation och jag tänker alldeles särskilt på de pensionärer med mycket låga pensioner, säger Göran Hägglund.

Läs mer här

En förnyad folkhälsopolitik

Presenteras av Maria Larsson, folkhälsominister.


Kunskapsgrund för folkhälsoarbetet
Regeringen avser att avsätta 50 miljoner kronor 2008 för att utveckla det lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbetet. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och syfta till att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa och till att generera kunskap om såväl effektiva metoder som kostnadseffektiva samverkansformer

Föräldrastöd
Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning i den utsträckning som de behöver för att klara vardagen med sitt barn. Stödet ska vara frivilligt och bygga på föräldrarnas behov och intresse och utgå från barnets rätt till goda uppväxtförhållanden. Föräldrastödet ska erbjudas alla föräldrar med barn upp till 18 års ålder.

Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig nationell strategi för en kvalitetshöjande kompetens-uppbyggnad och utveckling av samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap, som ska vara klart i december 2008.

Vidare avser regeringen att uppdra till Statens folkhälsoinstitut (FHI) att
- pröva och värdera olika tillvägagångssätt att utbilda utbildare inom relevanta yrkeskategorier i olika evidensbaserade föräldrastödsmetoder,
- kartlägga det befintliga föräldrastödet på regional och lokal nivå, samt
- genomföra en behovsanalys av vilket stöd och vilken hjälp som föräldrar efterfrågar.

Kost och fysisk aktivitet
Regeringen har för avsikt att tillskapa ett dialogforum med nyckelaktörer inom livsmedelssektorn, experter, frivilligorganisationer, myndigheter och media för att gemensamt diskutera nationella utmaningar och olika aktörers möjliga bidrag till gagn för folkhälsan.

Regeringen avser att ge Statens folkhälsoinstitutet (FHI), i samverkan med Livsmedelsverket, i uppdrag att bilda en samverkansgrupp på expertnivå för att samordna, genomföra, följa upp och utvärdera insatser för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet med fokus på överviktsproblematiken.

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att utvidga det medicinska födelseregistret till att även omfatta uppgifter om barns längd och vikt.

Vidare avser regeringen att ge FHI följande uppdrag inom området fysisk aktivitet på recept:
- att genomföra en nationell utvärdering av fysisk aktivitet på recept (FaR),
- att sprida skriften FYSS 2 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling till landsting och kommuner), samt
- att ta fram ett utbildnings-/fortbildningspaket avseende metoden motiverande samtal och FaR.

Dessutom avser regeringen att ge FHI följande uppdrag:
- att utveckla konkreta åtgärdsförslag för att förbättra äldres hälsa och livskvalitet, samt
- att utveckla manualer, där nyckelperspektiv i samhällsplaneringen finns med för att främja fysisk aktivitet, och för att underlätta pla-nering av bebyggda miljöer.

Suicidprevention
Självmord går i många fall att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera ett projekt för att öka kunskapen i befolkningen om självmordsprevention, s.k Första hjälpen utbildningar för de som mår psykiskt dåligt. Projektet ska också syfta till att sprida information om hur man uppmärksammar tidiga signaler och känna till var man kan söka hjälp och stöd. Informationsinsatsen ska genomföras i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) samt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP).

Regeringen avser att uppdra till Socialstyrelsen att initiera ett projekt i syftet att öka kunskapen i befolkningen om självmord och vart man vänder sig för att få hjälp och stöd samt föreslå hur informationen ska spridas inom hälso- och sjukvården samt övriga samhället. FHI i samverkan med Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram förslag på utbildningsinsatser för att höja kompetensen avseende vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik .

Tobaksprevention
Statens folkhälsoinstitut (FHI) får i uppdrag att ansvara för en nationell satsning för stöd till lokalt arbete och att samordna det natio-nella tobaksförebyggande arbetet. Regeringen har för avsikt att genomföra en nationell rökavvänjningssatsning.

Vidare får FHI i uppdrag att utveckla och förstärka det nationella tillsynsarbetet. En utredning bör tillsättas för tillsyn avseende tobaks-lagens bestämmelser om detaljhandel med fokus på åldersgränser. Tobak bör samordnas i Riskbruksprojektet och tobaksinsatser bör på ett tydligare sätt ingå i Skolprojektet.

Ett starkare civilsamhälle
Samverkan mellan staten och den ideella sektorn bör utökas och förutsättningarna för den ideella sektorns arbete förbättras. Regeringen avser att under mandatperioden avsätta medel för att stödja Volontärbyråns verksamhet och medel för en stödstruktur till frivilligcentralerna. Dessutom avsätts medel för finan-siering av en halvtidstjänst som koordinator för nätverket Nationella Healthy Cities. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-gande perspektivet bör stärkas i hela hälso- och sjukvården. Regeringen avser att avsätta medel för att stödja utvecklingsarbetet som nätverket Hälsofrämjande sjukhus be-driver inom området.

Kunskapen om hälsotillståndet hos de cirka 500 000 människor som tillhör de nationella minoriteterna är bristfällig. Regeringen avser därför att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att, i samråd med Socialstyrelsen, företrädare för de nationella minoriteterna och Delegationen för romska frågor, genomföra en kartläggning av hälsosituationen bland de nationella minoriteterna samt lämna förslag på hur folkhälsoarbetet kan bedrivas för att främja hälsan och förebygga ohälsan bland minoriteterna.

Stärkt smittskydd
Regeringen har för avsikt att under våren 2008 tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de nationella strukturerna som finns inom smittskyddsområdet. I uppdraget bör bl.a. ingå att se över Socialstyrelsens, Smittskyddsinstitutets, Statens folkhälsoinstituts och andra strukturers uppgifter inom smittskyddet. I ljuset av nya infektionshot och en mer innovativ vaccinindustri finns det behov av att se över den nuvarande regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen. Under våren 2008 avser regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av nuvarande system och lämna förslag till hur det nationella vaccinationsprogrammen bör utformas i framtiden.


Anders Wijkman medverkar i TV-gudstjänsten 2mars från Bryssel

Detta program kan ses i efterhand på  SVT Play  några veckor framåt.
Temat för söndagens gudstjänst  är "Livets bröd".
Detta är den andra av 4 söndagsgudstjänster  som sänds i SVT2  från Svenska kyrkan i Bryssel.

Programmet kräver Windows Media Player installerat på datorn.

Klicka på  eller kopiera nedanstående adress till din webläsare.
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8742&lid=tv-guide&from=menuPressmeddelande från Lars Gustafsson, Halländsk riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Reparera efter förra regeringen!
- Den förra regeringens krav att varje bensinstation måste ha ett förnyelsebart bränsle i sina pumpar tvingar de små bensinstationerna på landsbygden att slå igen. Därför är det betryggande och glädjande att näringsministern tagit intryck av de påstötningar jag och många andra har gjort i frågan.

Det säger riksdagsledamoten Lars Gustafsson (kd). Näringsminister Maud Olofsson har i sitt svar på Lars Gustafssons fråga om glesbygdens bensinstationer klargjort att hon ämnar samla berörda aktörer och intressenter till dialog om tillänglighetsproblematiken för fossila och alternativa drivmedel i alla delar av landet.

- De krävda investeringarna är för tunga. Vi riskerar få en situation där det uppstår nya stora revor i glesbygdens serviceutbud. Bensinstationer fyller en viktig funktion som ombud för till exempel Posten, Apoteket och Systembolaget. Var ligger miljönyttan när man tvingas köra de extra milen, eftersom den närmsta bensinstationen lagt ner? undrar Lars Gustafsson.

- Nu gäller det att hitta konstruktiva lösningar som är hållbara både miljömässigt och näringsmässigt i de samtal med aktörer och intressenter som Maud Olofsson avser att föra, avslutar Lars Gustafsson.

RSS 2.0