Inskickat till Ordet är fritt HN -men ingen "tidningsanka" !

 

Oavsett ev. "ankor" i pressen reagerade jag på avslutning av Sunessons krönika i måndagens HN.

 Där han kommer in på vilken kvinnosyn och människosyn Kristdemokraterna har.

Jag kan bara konstatera att KD och Sunesson med all sanolikhet har en gemensam syn  att män och kvinnor har ett lika värde ,och ska leva som jämställda individer , att familjen är viktig för de allra flesta människor och att det är viktigt att varje person har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skiljelinjen kanske går i vilken utsträckning och hur mycket  politiska beslut ska styra människor eller om de enbart ska ge dem redskap att själva forma sina liv.

Så påståendet att kristdemokraternas kvinnosyn/ familjesyn  tillhör ett annat samhälle än det nuvarande känns inte relevant.

Tvärtom  att män,kvinnor tillsammans eller som enskilda får möjlighet att just utifrån sina egna förutsättningar  och prioriteringar forma sina liv är ett ständigt aktuellt tema.

Kerstin Hurtig (KD)


Alliansen på Varbergs torg lördagen d. 26 september!

Lilith Svensson och allianskamrater möter varbergsborna.

foto:Kerstin Hurtig

Jag kommer att rösta för en station i centrum

Den senaste tiden har Östra spåret och SPI drivit en kampanj för att man än en gång ska aktualisera Östra spåret. Det har på insändarsidan efterlysts vad kommunfullmäktiges ledamöter tycker. Själv satt jag inte i kommunfullmäktige när processen med dubbelspår startade men jag är glad att man då kom fram till att stationens placering bör vara i centrum.

Utredningsarbetet har pågått under många år och flera alternativ har utretts. Varbergs kommun och Länsstyrelsens i Halland ansåg att en tunnel var det bästa alternativet. En utbyggnad öster om staden bidrar till en minskad tillgänglighet och en minskad konkurrenskraft gentemot andra transportmedel. De som idag förespråkar Östra spåret för fram åsikten att det är lika långt för dem som bor utanför Varberg att ta sig in till centrum som det är för dem som bor i centrum att ta sig därifrån, vilket givetvis är korrekt men de missar ett par viktiga aspekter. Många som väljer att bo i centrum väljer att bo centralt för att minska behovet av bil och många av dem som kommer med tåg till Varberg ska till ett centralt läge. Själv pendlar jag med tåget till Halmstad, ett par gånger har jag behövt stanna i Falkenberg som numera har sin station utanför centrum, dessa dagar har jag valt att ta bilen. När jag åker till Stockholm väljer jag alltid tåget framför flyget eftersom jag tycker att det är bekvämt att slippa ta mig till och från en flygplats. Många ser tåget som ett bra miljövänligt alternativ om man vill ta sig mellan ett centrum till ett annat centrum.

Vad det gäller finansieringen så är 290 miljoner otroligt mycket pengar och visst känns det mycket irriterande att insatsen höjs trots att vi idag ännu inte har ett fastslaget datum för när utbyggnaden kan påbörjas. När principavtalet tecknades 1996 ansåg man att de positiva lokala effekterna motiverade att kommunen bidrog till finansieringen och man uppskattade att den summan som beslutades motsvarade dessa effekter. Studier har visat att man i utbyggnadsområden har kunnat påvisa större effekter än man först räknat med. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som har sett över hur redovisning av medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt skall hanteras hos kommunerna. En lagändring kommer att göra det möjligt för Varberg att kostnaden för medfinansieringen kan fördelas under ett stort antal år.

 

Lilith Svensson

Ledamot i kommunfullmäktige


RSS 2.0