Vårdnadsbidraget, en ny möjlighet!


Vårdnadsbidraget, en ny möjlighet!


I en insändare den 24 september beskriver "arg småbarnsmamma" sin besvikelse över att inte kunna erhålla bidrag i närheten av ett förvärvsarbete för att kunna vara hemma med sina två barn. 3000 kronor per månad i kombination med barnbidrag men inte med föräldrapenning anses för lågt. Vi håller med. De föräldrar som nyttjar den kommunala barnomsorgen får ju ett barnomsorgsstöd på upp till 120 000 kronor om året per barn.

I övrigt tycks författaren till insändaren totalt ha missförstått reformen. Vårdnadsbidraget införs inte för att göra föräldraförsäkringen mer generös utan för att möjliggöra mer tid för barnen efter föräldraledigheten. Dessutom grundar det sig på att alla familjer, som så önskar, ska ges delaktighet i samhällets stöd till barnomsorg. Alltså även de föräldrar som väljer annan barnomsorgsform.


Vårdnadsbidraget är en revolutionerande valfrihetsreform och ett viktigt steg bort från människoingenjörernas enformiga syn på hur staten ska styra föräldrar och ansvara uppfostringen av barn. Idag försöker pappor och mammor vara hemma med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop, många jobbar deltid för att få mer tid med sina barn. 3000 kronor kommer definitivt att göra skillnad och möjliggöra för föräldrar att kunna välja det som passar deras barn bäst. Många kommer använda vårdnadsbidraget för att korta ner sin arbetstid.


Arg småbarnsmamma frågar vem som ska ta hand om barnen när föräldrar jobbar heltid. Att framhålla svart importerad arbetskraft känns långsökt. Verkligheten är snarare att många familjer får hjälp av t ex farmor eller morfar, som gärna vill vara närvarande under sina barnbarns uppväxt. Denna koppling mellan generationer har tyvärr på senare tid i stora delar gått förlorad. Vårdnadsbidraget möjliggör för familjer att komma bort från nuvarande monopollösningar. Initiativet flyttas från regering och kommunhus till köksborden.


För att få mer fullödig information om det kommunala vårdnadsbidraget behöver man inte vända sig till diverse tidskrifter. Vi kristdemokrater informerar gärna om fakta i en av våra hjärtefrågor.

Välkommen!


Lars Gustafsson, riksdagsledamot, Halland

Roger Kardemark, ledamot kommunfullmäktige, Varberg.


Kristdemokraterna tar sitt klimatansvar

2007-09-26

Anders Wijkman ny ledamot av styrelsen för Rom-klubben

Anders Wijkman har utsetts till ny ledamot av styrelsen för Romklubben vid årsmötet i Madrid. Romklubben består av hundra individer från länder över hela världen. Fokus för verksamheten är studier kring utvecklingsfrågor med särskild betoning på skärningspunkten mellan ekonomi och miljö.

Romklubben är mest känd för sin rapport "Tillväxtens Gränser" från 1972, vars dystra budskap dessvärre mer och mer bekräftas av klimatkrisen och skövlingen av skogar, mat- och färskvattenbrist, med mera, den så kallade "ekosystemkrisen".

Anders Wijkman har bland annat genom sitt arbete som EU-parlamentariker för Kristdemokraterna och genom sin tid som generalsekreterare i Svenska Röda Korset och Naturskyddsföreningen under flera årtionden varit en av Sveriges mest aktiva röster i miljö- (och numera klimat-) debatten. Anders menar att vi omöjligen kan fortsätta leva som idag utan att göra slut på jordens resurser.


Brev från Alliansens partiledare till svenska folket:

Till svenska folket.

Tack för förtroendet,

Ett år har gått sedan svenska folket röstade fram alliansregeringen. Nu förverkligar vi det som
väljarna röstat för.

Allians för Sverige vann väljarnas förtroende med löfte om att hantera problem som människor
upplever i sin vardag. Vi berättade vad vi ville göra. Sätta Sverige i arbete. Fokusera på kvalitet i
viktiga välfärdsverksamheter. Rusta ett rättsväsende som slutade att tolerera våld och brott.
Vi gav svar på hur vi ville göra det. Vi gav också svar på med vilka vi ville göra detta. En historisk fördjupning av den borgerliga samverkan och framväxten av Allians för Sverige ledde till att vi bara hade ett enda trovärdigt regeringsalternativ i valet 2006 ? byggt på ett gemensamt valmanifest och en väl genomarbetad politik.
Vi sade vad vi ville göra, hur vi ville göra det och med vilka vi ville göra det.

Nu gör vi det.

Allians för Sverige lovade att minska utanförskapet genom att återupprätta arbetets värde och genom fler och växande företag.

Det löftet är nu steg för steg på väg att förverkligas. Jobbavdragets första steg innebar mer pengar i hushållskassan för en vanlig LO-familj. Snart kommer nästa steg ? med ytterligare lättnader för dem som behöver det mest. Fler än 10 000 långtidsarbetslösa ? ungdomar, invandrare, personer med funktionshinder ? har kommit in på arbetsmarknaden med hjälp av nystartsjobb. I början av juli infördes de instegsjobb som gör det möjligt för nyanlända invandrare att kombinera arbete med språkundervisning och handledning. Nu öppnar vi nya vägar till arbete genom att långtidsarbetslösa socialbidragstagare erbjuds en jobb- och utvecklingsgaranti. Genom avdragsrätt för hushållstjänster vill vi ytterligare underlätta för företag att starta, stanna och växa här i Sverige. Flera reformer har genomförts för att underlätta för företagande. Avskaffande av förmögenhetsskatten, förlängd momsinbetalningsperiod och stoppade planer på medfinansiering i sjukförsäkringen några exempel som gör det lättare att starta och driva företag i Sverige.

Kvaliteten i välfärden skulle öka.

Det löftet ser vi nu ta form. Resurser har tillförts för en verklig vårdgaranti, bättre kvalitet i sjukvården och äldreomsorgen, fler äldreboenden och ett fritt val för äldre. Tillgängligheten till sjukvården och mångfalden inom vården förbättras. Vi skapar en skola med fokus på kunskap och arbetsro. Kvalitetsgranskning av skolan införs och vi satsar på lärares fortbildning, på forskning och högre utbildning. Vi tar nu också de första stegen mot en ny
gymnasieskola samt tidigare och mer rättvisa betyg. Det föreslagna vårdnadsbidraget gör att barnfamiljer får större frihet att planera sin vardag. Jämställdhetsbonusen kommer att uppmuntra pappor att ta större ansvar för barnen samtidigt som det underlättar kvinnors kontakt med arbetsmarknaden.

Människors trygghet i vardagen skulle öka.

Därför har rättsväsendet redan i år tillförts betydligt mer resurser än förra året. Det öppnar för vad vi lovat i fler poliser och bättre brottsbekämpning. Samtidigt stärker vi rättigheterna för brottsoffer och insatserna mot kvinnovåld. Steg för steg för vi Sverige i riktning mot att bli ett land där svensk lag gäller lika för alla ? i hela landet.

Mycket har gjorts, men mycket mer behöver göras. Vi har tagit några första steg för att ta ned det svenska utanförskapet ? och fler får också jobb. Arbetslösheten sjönk markant i juli till 3,7 procent, jämfört med 5,2 procent för ett år sedan. Antalet arbetslösa har minskat med nästan en tredjedel på ett år. Det är bra och viktigt. Men det räcker inte. Vi måste fortsätta driva en politik som gör det mer lönsamt att arbeta och driva företag, som gör att fler får jobb och som gör att fler vill anställa.

Fyra större initiativ har också tagits för att formulera en politik som inte bara är tänkt att lägga en viktig grund för att utveckla Allians för Sverige med sikte på valet 2010, utan som har bäring på hela det svenska samhället:

1. En långsiktig strategi för att ta till vara globaliseringens utmaningar.
I en utveckling där vår del av världen utmanas av de växande ekonomierna i Asien är detta den
avgörande frågan om vi ska klara jobben och välfärden.
2. En miljöpolitik som inte står i konflikt med tillväxt och jobb.
Miljöfrågan kräver ett kraftfullt gemensamt arbete såväl inom EU som inom Sveriges gränser. Sverige ska vara pådrivande i att minska utsläppen av växthusgaser.
3. En fortsatt förnyelse av välfärdspolitiken.
En växande och allt äldre befolkning ställer höga krav på välfärden. Därför måste vi fortsätta arbetet med förbättrad tillgänglighet, kvalitet och valfrihet inom sjukvård och äldreomsorg. Vi vill satsa
ytterligare på skolan och den högre utbildningen.
4. Fortsatt kamp mot utanförskapet.
Vi måste på bred front fortsätta att angripa utanförskapets orsaker och symptom; bristen på jobb, rädsla för brott eller den otrygghet som springer ur brister i välfärden.
Ett år har gått sedan valet. Vi vet att samarbete och framtidstro leder till resultat. Vi vann väljarnas förtroende som en Allians för Sverige, för fler jobb och fler växande företag som kan grundlägga en bättre välfärd. Nu gör vi det vi har lovat ? och det arbetet blir vår utgångspunkt då vi på nytt söker väljarnas förtroende i valet 2010.

Fredrik Reinfeldt
Maud Olofsson
Jan Björklund
Göran Hägglund
www.alliansforsverige.se

Motion till Varbergs kommunfullmäktige om att utveckla ett havsbad söder om Varbergs fästning

Varberg är känt som badort. Det är viktigt att det skall vara så även i fortsättningen. Utmed strandpromenaden fram till fästningen finns flera olika former av bad, men jag anser att ytterligare en attraktiv möjlighet till härliga bad och annan avkoppling kan skapas alldeles vid fästningen. På så sätt kan vi få en allmän badstrand i direkt anslutning till staden med större möjligheter till andra aktiviteter i anslutning till det än vad som finns vid badstranden vid Kallbadhuset.
Vi anser att det skall anläggas en badstrand norr om Käringhålan utmed strandpromenaden upp mot fästningen. Detta kan bli Norra Europas centralaste havsbad med ett badkulturliv för alla! En brygga kan läggas ut till en mindre kobbe som ligger strax norr om Käringhålan för dyk och andra aktiviteter. Grovkornigt grus/stenar (pga färjan) fylls upp längs nuvarande strandkant fram mot fästningen.

Simstadion fyller 70 år under 2008 så det är kanske dags med en renovering och upprustning. Man kanske också kan tänka sig att utarrendera anläggningen? Eller kan man bygga en ny klubblokal för Varbergs Sim längs med 50 metersbassängen med läktare på taket? Kanske kan en vattenrutschbana gå längs med berget för avslutning i ny eller befintlig bassäng, lekredskap, beachvolleyplan samt andra aktiverande möjligheter skapas för att göra centrala Varberg ännu attraktivare. En permanent scen för arrangemang skapas inne på simstadion och en minigolfbana anläggs i  södra delen av simstadion med olika lokala turistmål som banhinder (Värö väderkvarn, Vbg`s fästning, Subbe fyr, Grimetonmasterna etc).

Med förslaget om en helt ny badstrand kan en massa andra intressanta och attraktiva värden skapas som kan gynna turister från när och fjärran, hallänningar och Varbergare, gamla som unga. Ja, alla med ett bad/fritids och friluftsintresse. Olika entrepenörer kan samverka för att göra Varberg än mer attraktiv som badort. Minskade transporter och miljövänligare blir det också då många kan gå direkt från tåg- och busstation till denna badstrand med centrum för bad, avkoppling och andra allahanda attraktioner och aktiviteter.

Kristdemokraterna i Varberg föreslår Varbergs kommunfullmäktige besluta

att utreda möjligheten till anläggning av badstrand norr om Käringhålan.
att  utreda utvecklingen av simstadion bl annat genom ovanstående intentioner

Motion om Varbergs kommuns klimatmål

I Kristdemokraternas garantibevis från valet 2006 lovar vi att driva ett antal frågor. Vi säger bl a att
klimatförändringar som hotar vår och kommande generationers livsbetingelser kraftfullt måste
motverkas.

Det allra svåraste miljöproblemet vi står inför idag är den tilltagande växthuseffekten. IPCC, FN:s
klimatpanel, konstaterar att de närmast 100 åren kommer medeltemperaturen i världen att öka med
mellan 2-4,5 grader, vi kommer att få kraftigare stormar och medelhavsnivån kommer stiga med 43 cm.
Detta kommer att påverka hela världen och även Sverige kommer att påverkas av varmare väder och
högre havsvattennivåer. Att minska utsläppen av de gaser som påverkar växthuseffekten är att ansvar
för alla, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Alla måste bidra. Den nationella klimat- och
sårbarhetsutredningen, har i sitt uppdrag att redovisa hur Sverige kommer att påverkas av ett förändrat
klimat. Sveriges kommuner och landsting har ansvar för att både minska utsläppen som påverkar
växthuseffekten och också böja förbereda sig på hur de kan anpassa sig till ett nytt klimat.
Mycket av detta hörde vi framföras av EU-parlamentarikern Anders Wijkman (Kd) under sitt besök i
Varberg först på Campus och åven därefter då han invigde de tre senaste vindkraftverken placerade i
Tvååker.

Varje kommun borde se över sina växthusgaser. Hur mycket utsläpp har kommunen totalt och hur
mycket koldioxid släpper varje kommunmedborgare ut? Då kommunens utsläpp redovisas samlat ges
en bild för hur stora utsläppen är och påverkas inte av inflyttning och utflyttning. Årliga redovisningar
ger en bild om utsläppen i kommunen minskar eller ökar. Om utsläppen redovisas per person ges en
bild som kan användas som jämförelse med andra kommuner. Har vi höga eller låga utsläpp.
Stockholm får låga utsläpp då kommunen har en hög andel som åker kollektiv, många är anslutna till
fjärrvärmen (som går på biobränsle) och många människor bor nära varandra och drar nytta av dess
stordriftsfördelar. Lite industri. En glesbygdskommun får högre utsläpp per person och speciellt om det
finns mycket industrier. Men skalar man bort stordriftsfördelar och antal industrier så kan man få fram
ett mått på hur energieffektiv kommunen är. Svensken släpper ut ca 7 ton koldioxid per person/år och
stockholmaren släpper ut 4,5 ton koldioxid per person/år.

NASA har sagt att utsläppen måste minska med 60-80 % på 10 år. EU diskuterar nya mål om 20-30 %
minskning till 2020. Svenska regeringen har sagt att man kan minska utsläppen med 30 % till 2020. Hur
ambitiösa mål har vår kommun? Flera kommuner i Sverige har målet att vara fossilbränslefria till år
2050. Detta mål borde kommunen klara av.
Vad avser vi i kommunen göra för att minska utsläppen? Kommunen borde även ta fram ett program
med kraftfulla åtgärder för hur målet ska nås till år 2050.

Kristdemokraterna i Varbergs kommun föreslår därför kommunfullmäktige besluta

Att uppdra till kommunstyrelsen att låta utreda nuvarande utsläppsmängder av växthusgaser i Varbergs
kommun, samt lämna förslag på ett åtgärdsprogram för en kraftfull begränsning av dessa
klimatpåverkande gaser

Veckans kommunfullmäktige

På veckans fullmäktige kommer två kristdemokratiska motioner upp. Den första handlar om att utveckla ett havsbad söder om Varbergs fästning samt utveckla simstadion. Den andra motionen handlar om att utreda nuvarande utsläppsmängderna i Varbergs kommun samt lämna förslag på åtgärdsprogram för att kraftfullt begränsa de klimatpåverkande gaserna.

Dags att öka stödet till de utsatta barnen

Som vi väl känner till men kanske allt för ofta väljer att blunda för är att det idag finns barn, många barn, i Sverige som saknar en trygg uppväxt. De tillåts inte känna den tillit till omgivningen och till vuxenvärlden som barn borde ha rätt att känna. Istället växer de upp i familjer som präglas av otrygghet och ibland även våld. Dessa barn kännetecknas också av att de i tidig ålder tvingas ta ett stort ansvar för att hålla ihop familjen och ta hand om sin pappa eller mamma som missbrukar.

Barn som växer upp i missbrukarhem löper fem gånger så stor risk att själva börja dricka jämfört med barn som växer upp i nyktra miljöer. Självkänslan skadas och de lever med en konstant känsla av skuld och skam. Barn till psykiskt sjuka/funktionshindrade kan också ha liknande erfarenheter.

I missbrukssituationer, när en person omhändertas för vård eller söker sig till socialtjänsten eller psykiatrin, fokuseras kanske allt för ofta den vuxnes missbruk.

Vi måste bli bättre på att i ett tidigt stadium identifiera och sträva efter att nå barn i riskzonen. I processen att utarbeta ett gemensamt förhållningssätt brukar många goda idéer komma fram. Samverkan med lämpliga frivilligorganisationer bör också övervägas.

Ökat stöd till dessa barn är en investering i dessa barns framtid. Ett framgångsrikt arbete kommer också att visa sig i att framtida vårdkostnader undviks. För barn som lever med missbruk i familjen är det viktigt att de får möjlighet att prata om hur de har det, att de på olika sätt får uppleva att det inte är farligt att sätta ord på sina känslor eller "avslöja" att mamma eller pappa dricker. En viktig sak för dessa barn är att de får möjlighet att vara just barn, att slippa ta ansvar för sina föräldrar, och istället göra saker som de själva tycker är roligt och mår bra av. Barnen behöver få hjälp att kunna leva sina egna liv på ett bra sätt, att stärka sin självkänsla och känna trygghet. En trygg uppväxt för våra barn är den allra viktigaste investeringen vi kan göra inför framtiden.

Äntligen vårdnadsbidrag!

Lilith Svensson och Roger Kardemark

Vårdnadsbidraget är ett önskemål från många föräldrar under de tidiga barnaåren. En fullt utbyggd barnomsorg måste därför inkludera möjligheten till vårdnadsbidrag jämsides med en förskola av bästa kvalitet. Därför är regeringens besked idag om att ett vårdnadsbidrag kommer att införas från och med den 1 juli 2008 mycket glädjande. Det ger en förstärkning av valfriheten inom den svenska välfärden. En vinst för landets barn och föräldrar som nu får ökad handlingsfrihet.

Det säger Roger Kardemark, kristdemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen i Varberg med anledning av socialminister Göran Hägglunds och regeringens besked idag att ge möjlighet till införande av kommunalt vårdnadsbidrag.

Idag anser många barn och föräldrar att de inte har tillräckligt med tid för varandra. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Redan idag jobbar många föräldrar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Med vårdnadsbidraget kan nu deras situation underlättas betydligt

Det är föräldrarna och inga andra som vet vad som är bäst för dem och deras barn. Barn, föräldrar och familjer är alla olika, och har olika behov. Vårdnadsbidraget är en rättvise- och valfrihetsreform.

För oss som kommunpolitiker handlar det om att förbereda oss för införandet av vårdnadsbidrag. Detta är redan påbörjat i Varberg genom bl.a den överenskommelse som vi kommit överens om med de övriga Allianspartierna.

Rättvisemärkt möte

Idag var representanter från kommunfullmäktige samt allmänheten inbjudna av Världsbutiken i Varberg, Håstenskyrkan och ABF till Folkets hus för att lyssna på Emma Rung från Rättvisemärkt.

Även om inte vi kristdemokrater i Varberg ännu har diskuterat huruvida Varberg ska arbeta för att bli en fairtradecity eller inte så finns det exempel från övriga Sverige där Kristdemokrater gått i täten för mer rättvisehandel. Här är några exempel:

* I Sundsvall har Kristdemokraterna (tillsammans med MP) föreslagit att rättvisemärkning ska var ett krav vid upphandling av te och kaffe till kommunen.

* Göran Hägglund stödjer kampanjen Mina Skattepengar som syftar till att etiska krav ska ställas i den offentliga upphandlingen

* Kristdemokraten Lars Lindén har påverkat både sitt parti och riksdagen att dricka mer rättvisemärkt kaffe

RSS 2.0