Listan inför EU valet är beslutad

Bild på Ella Bohlin och Göran Hägglund

På första plats hamnade Ella Bohlin. Här syns hon tillsammans med Göran Hägglund (bilden är lånad från Kristdemokraternas hemsida)


– Klimatfrågan är oerhört viktig för mig. Anders Wijkmans arbete har varit mycket framgångsrikt och jag hoppas kunna ta vid där han slutar. Parallellt med klimatfrågan kommer jag också driva jämställdhetsfrågor med fokus på att motverka människohandel - vår tids slaveri. En fortsatt restriktiv alkoholpolitik är också en prioriterad fråga för mig. säger Bohlin

På plats 2-4 finns Sofia Modigh, Per Landgren och Christina Doctare.

För den fullständiga listan, se här


Ska Östra Vallgatan få samma problem som Västra Vallgatan?

Insändare publicerad i Hallands Nyheter den 3 januari2009Planerna för byggnationen i kvarteret Lorensberg (än så länge Kvantums parkering) har

kommit långt. Och viktigt att säga är att vi är mycket glada att kunna bidra till en stadsutveckling som kommer att ge ett rejält lyft för innerstan. Varberg växer men samtidigt uppstår exvis ökade trafikproblem.   Men då gäller det att göra rätt från början.


I Kommunstyrelsens senaste sammanträde informerade Planeringschef Bengt Bengtsson om hur kvarteret skall utformas. Kvarteret är tänkt att bebyggas med tre plan parkeringsgarage och 3-6 plan bostäder. Det kan bli ca 160 lägenheter delvis som seniorboende. Totalt kommer det att bli en ökad trafikmängd till de ca 7-800 p-platserna i kvarteret. Nu när Österleden är öppnad kommer givetvis en ökning av trafik ske därifrån ner via Träslövsvägen till P-huset.

Trafikutredning är gjord och där rekommenderas att Ö Vallgatan öppnas för genomgående trafik söderut även utanför Kvantum. Dessutom föreslås Östra Vallgatan utformas med farthinder och hastighet för bilar till 30 km/h. 

Och just här ser vi problemet som störst.

Biltrafiken skall alltså samsas med busstrafik som vid på/av-stigning utanför Kvantum stoppar upp all trafik, med köbildning som följd. Plus alla gångtrafikanter som samtidigt skall passera.

Det kommer att bli kraftigt ökad mängd biltrafik runt i kvarteret och därmed ökade problem. Långsiktighet och en hållbar lösning krävs. Om god tillgänglighet och god trafikmiljö skall uppnås anser vi kristdemokrater att gatumiljön behöver anpassas och kompletteras mer än de hittills föreslagna åtgärderna.


•·                                 Vi föreslår trappor ned till en gångtunnel vid Kvantum från Torggatan under Östra Vallgatan för att öka rörligheten mellan stadskärnan och parkeringsanläggningen på Lorensberg. Kanske även en hiss/gångtunnel som också kan anslutas till kvarteret Kvantums varuhus.

•·                                 Vi föreslår också att ytterligare en infart till P-huset skapas i  nära anslutning till den tänkta rondellen frånTräslövsvägen för att avlasta köbildning till P-huset samt underlätta vid utfart på Sveagatan och för att undvika  köbildning inne i P-huset.

•·                                 Vi vill ha Digitala informationstavlor placerade på strategiskt avstånd som visar ev. tillgång på P-platser, här och i de mest centrala delarna av centrum.Övergången vid Gallerian över Västra Vallgatan är ett skräckexempel på hur det kan bli.  Nu gäller det att inte ett liknande problem skapas igen!

Vi skall göra allt vi kan för att det inte skall ske!


Roger Kardemark

Gruppledare Kristdemokraterna


Bli medlem hos Kristdemokraterna under 2009

Göran Hägglund - Till Göran Hägglunds personsida

Kristdemokraterna är fokuserade på etikens/moralens betydelse för ett gott samhälle, på familjens och skolans grundläggande betydelse, vård- och omsorgsfrågor och internationell solidaritet. Kort och gott ett värdeorienterat idéparti

Den värdeorienterade samhällsvisionen kan beskrivas som en verklighetstrogen och hållbar människosyn som omfattas av att medborgarna skapar de bästa förutsättningarna för ett gott samhälle. Det kristdemokratiska samhällsarbetet bygger på en människosyn vars ingredienser är insikten om ett specifikt människovärde, insikt om människans ofullkomlighet, människans grundläggande behov av små nära gemenskaper, framförallt familjen ochförvaltarskapstanken.

Kristdemokraterna företräder en personalistisk människosyn. Den är vårt alternativ till individualism och kollektivism, och en människosyn som stämmer överens med verkligheten. För oss är inte den enskilde sig själv nog och oberoende av andra, men inte heller bara en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att utvecklas. Varje person är född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.


 

Kortet på Göran Hägglund kommer ifrån Kristdemokraternas hemsida

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

RSS 2.0